loader <
header
DODAJ
Zasady

Regulamin wakacyjnego konkursu Born2be.

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpagea, na którym zainstalowano aplikację Click Competition. Organizator dostosowuje Aplikację pod względem graficznym oraz merytorycznym, oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: AZAGROUP S.A. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000535527  NIP: 5252605277  Regon: 36039496800000  Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł 
 3. Fundatorem nagród jest: AZAGROUP S.A. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000535527  NIP: 5252605277  Regon: 36039496800000  Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 6. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: Zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej o wygranej. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub kurierem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danych wysyłkowych od zwycięscy konkursu.

 

§2. Słownik pojęć

 1. Aplikacja – narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook
 2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.
 3. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika Aplikacji jako „Znajomy”

 

§3 Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisje? konkursowa? (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą? 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 

 

§4. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 09
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage, na którym zainstalowano Aplikację
 4. Praca Konkursowa polegać będzie na odpowiedzeniu na pytanie "Powiedz nam gdzie jedziesz na wakacje i jakich  butów Ci brakuje?"
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do tylko jednej (słownie: jednej) nagrody  (dalej: „Nagroda”). Co oznacza, iż Uczestnik może otrzymać tylko jedna?  Nagrodę w trakcie trwania Konkursu.
 6. Żadna z przewidzianych w Konkursie Nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 7. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 8. Nagrodą w Konkursie są: wybrane przez uczestnika konkursu 
 9. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji, działającej w składzie złożonym z 3 osób, które reprezentują Organizatora.
 10. W trakcie trwania Konkursu zostanie wyłonionych 47 (słownie: czterdziestu siedmiu) zwycięzców (dalej: "Zwycięzcy "), którzy otrzymają Nagrodę w postaci opisanej w § 4 ust. 8 Regulaminu o wartości od 19,99 do 250 pln brutto. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością nadesłanych zgłoszeń – tj. wykonanego Zadania Konkursowego, a także zgodnością (prawidłowością) nadesłanej pracy z zadaniem konkursowym i Regulaminem.
 11. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
 12. Zwycięzcy otrzymają także dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości  określonej przepisami prawa, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną? przeznaczone na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzca aby odebrać nagrodę zobowiązany jest przekazać Organizatorowi na adres poczty elektronicznej konkursy@born2be.pl wszelkie dane, niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań podatkowych, a w szczególności:

  ?Numeru PESEL;

  ?Adresu zamieszkania oraz nazwy właściwego dla Zwycięzcy Urzędu skarbowego;

  w terminie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Jeżeli Zwycięzca tego nie zrobi, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, podania błędnych lub niepełnych danych oraz oświadczeń,  nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki, w takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 14. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 15. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie.

 16. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób  trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody, o czym była mowa powyżej. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacja? z całości nagrody. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. Otrzymany kod/bod rabatowy jest jednorazowy i może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez osobę która otrzymała nagrodę. Jeśli kwota zakupów będzie niższa niż posiadany bon/kupon Zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy. Jeśli kwota łączna przekroczy wartość posiadanego bonu/kuponu Kupujący jest zobowiązany dopłacić różnicę. Organizator pokrywa koszty wysyłki zamówienia w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej opcji dostawy koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca/Kupujący.

 17. W przypadku rezygnacji przez  Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisje? Konkursowa?.

 18. Konkurs kończy się z dniem: 

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną? one niezwłocznie usunięte.
 2. Administratorem danych osobowych jest - Azamoda Sp. z o.o. z siedziba? w Warszawie, ul. Al. Wyścigowa 6 (kod: 02-681). 
 3. Dane osobowe będą? przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród oraz realizacji ewentualnych obowiązków podatkowych i zakończeniu ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 4. W celu przeprowadzenia Konkursu Administrator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. adres zamieszkania,
  4. telefon,
  5. e-mail,
  6. PESEL,
  7. adres Urzędu Skarbowego,
 1. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany danych oraz do żądania ich usunięcia. W tym ostatnim przypadku usunięcie przez Administratora danych będzie równoznaczne z rezygnacja? Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utrata? prawa do nagrody, o ile zostanie przyznana.
 1. Uczestnicy maja? prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, jednakże takie żądanie oznacza brak możliwości udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie.

§6. Postanowienia końcowe, informacje techniczne oraz postanowienia reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursy@born2be.pl przez cały czas trwania danego Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
 2. Reklamacje będą? rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 6. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 7. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „click apps sp. zo.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji ani też odpowiedzialności za awarie Aplikacji.
 8. Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „click apps sp. z o. o.” nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.
 9. Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „click apps sp. z o. o.” nie archiwizują i nie administrują plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.
 10. click apps sp. z o. o. oraz Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a click apps sp. z o. o. lub organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji click apps sp. z o. o.
 11. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 13. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

 

§7. Twórcy Apilkacji.

 1. Pomóż nam rozwijać nasze aplikacje! Sugestie i pomysły prosimy wysyłać na adres support@click-apps.pl
 2. Chcesz dołączyć do naszego zespołu i tworzyć kolejne aplikacje clickapps napisz na support@click-apps.pl, lub wyślij wiadomość prywatną do naszego Fanpage tutaj http://www.facebook.com/messages/clickapps
 3. Zgłoszenia o niedziałających aplikacjach prosimy kierować tutaj: support@click-apps.pl lub pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych na http://www.facebook.com/clickapps
https://born2be.pl/czarne-sandaly-little-miss Na wybiegach czerń znów króluje W...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
W wakacje jadę na weselę, dlatego potrzebuję super-wygodnych butów. Dokładnie ty...
user img
Gie
Paulina
2
głosy
Zobacz
0
(B)uty na wakacjach to bardzo ważna sprawa, (O)czywiście wtedy dużo spaceruję po...
user img
Paweł
Cieślak
1
głos
Zobacz
0
Wakacje to wspaniały czas gdzie towarzyszy nam wspaniała pogoda i można wyciągn...
user img
first_name
last_name
1
głos
Zobacz
0
Przychodzi taki czas, gdy zerkamy do najgłębszych zakamarków szafy, by wyciągnąć...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
Na wakacje wybieram się do Paryża, gdzie moda króluje na każdej ulicy, Ile tam ...
user img
first_name
last_name
2
głosy
Zobacz
0
Nadszedł czas wakacji i wyjazdów oraz odpoczynku. Jednak odpoczynek różni ludzi...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
W tym roku jedziemy z moim Narzeczonym do Czarnogóry, to będą nasz pierwszy wspó...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
O mój Boże! Potrzebuje takich (https://born2be.pl/rozowe-sandaly-paralyzer)sand...
user img
Alicja
Gronek
0
głosów
Zobacz
0
https://born2be.pl/granatowe-baleriny-sicily Jestem niska kobietą, wiec wiadomo,...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
Flamingi zawróciły mi w głowie, opanowały instagram, marzę o wakacjach z flaming...
user img
first_name
last_name
1
głos
Zobacz
0
Wakacje w tym roku spędzę w Polsce u rodziny na wsi. Przypomnę sobie stare dobre...
user img
first_name
last_name
1
głos
Zobacz
0
Jak każda uczennica nie mogłam się doczekać wakacji, które mam zamiar spędzić z ...
user img
first_name
last_name
1
głos
Zobacz
0
To wcale nie prawda, że kobieta czuje się seksownie tylko w czerwonych szpilkach...
user img
Monika
Monkiewicz
0
głosów
Zobacz
0
Potrzebuję butów, które mogę założyć do auta. Jejku, ile razy zdarzyło mi się, ż...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
Pochwalę się, a co! W tym roku moja Ukochana namówić się dała na aktywny wypoczy...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
https://born2be.pl/czarne-sandaly-safe-and-sound W tym roku wybieramy się na C...
user img
first_name
last_name
1
głos
Zobacz
0
W końcu zakończyłam swoją edukację i oficjalnie zostałam dziennikarką z wykształ...
user img
first_name
last_name
0
głosów
Zobacz
0
Nagrody