loader <
header

X
DODAJ
cover photo
SPRAWDŹ
X

DODAJ

Zasady dodawania zgłoszeń do aplikacji znajdziesz poniżej:

Dodawanie recenzji na blogu: 

1. Opublikuj recenzję Odżywki Jantar w nowym opakowaniu na swoim blogu

 

2. Zrób Screenshot recenzji i wybierz w aplikacji zakładkę Dodaj/zdjęcie:


3. Uzupełnij nagłówek wpisując nazwę swojego bloga, a w opisie dodaj link do recenzji:

 

4. Następnie dodaj zdjęcie do aplikacji:

 

Dodawanie recenzji na vlogu:  

1. Opublikuj recenzję wideo Odżywki Jantar w nowym opakowaniu na swoim vlogu lub kanale youtube:

2. Następnie wybierz zakładkę Dodaj/filmik:

3. Dodaj link do aplikacji prowadzący do Twojej recenzji na portalu YouTube.com: 

 

4. W nagłówku umieść nazwę swojego konta/kanału a w opisie dodaj link do filmiku:

 

Wszystkie prace zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem 28.10.2016, wtedy też rozpocznie się głosowanie.

REGULAMIN KONKURSU

WIELKIE TESTOWANIE KULTOWEJ ODŻYWKI JANTAR

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WIELKIE TESTOWANIE KULTOWEJ ODŻYWKI JANTAR.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 10C, 30-443 Kraków, Polska wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000129408, o kapitale zakładowym w wysokości 1 200 000 zł, Regon: 356563730, NIP: 677-21-97-862 (dalej: „Organizator”)
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest ORGANIZATOR.
 5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez Uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi.
 7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.

 

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Aplikacja – narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy Facebook.
 2. Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zameldowana i zamieszkująca na terenie Polski, posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.
 3. Fan – użytkownik portalu Facebook.com i/lub osoba komentująca udostępnioną przez Uczestnika recenzję.
 4. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 5. Zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Zgłoszenie”) – tekst, którego autorem jest Uczestnik Konkursu oraz, który nie posiada wad prawnych.
 6. Jury - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

 

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium POLSKI . Dostęp do aplikacji mają wszyscy użytkownicy portalu Facebook.com za pośrednictwem Strony „Fanpage” Organizatora.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
  1. - pełnoletnia osoba fizyczna,
  2. - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. - posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe jak: imię i nazwisko Uczestnika,
  4. - wyrazi zgodę na udział w Aplikacji konkursowej (dalej: „Aplikacja”),
  5. - wyrazi zgodę na autoryzację swoich danych przez Aplikację za pomocą dialogu autoryzacji.
  6. - zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji konkursowej oraz na Landing Page’u.
  7. - prowadzi bloga/vloga
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.09.2016 i trwa do 06.11.2016
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.11.2016 na stronie www.jantarhair.pl.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Zadaniem w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na landing page www.jantarhair.pl i wyrażenie chęci przetestowania Odżywki Jantar LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O.
  2. Wyrażenie zgody z zasadami konkursowymi.
  3. Przetestowanie otrzymanego produktu oraz opublikowanie recenzji/testu na swoim blogu/vlogu i dodanie recenzji do aplikacji konkursowej na portalu Facebook. Link oraz wytyczne do umieszczania materiałów w aplikacji zostaną przesłane w mailu od Organizatora.
  4. Zaproszenie znajomych do głosowania w aplikacji konkursowej na swoją recenzję
  5. Zaproszenie Fanów do wzięcia udziału w konkursie na komentarz pod konkursowym wpisem lub materiałem video na zadany temat: Moja przemiana z Jantar…
 5. Konkurs dla Fana na komentarz:

Osoby będące Fanami blogerki lub vlogerki mogą wziąć udział w konkursie na komentarz, który opublikują pod zgłoszonym do konkursu wpisem lub video. Komentarz ma stanowić odpowiedź na zadany temat: Moja przemiana z Jantar… Spośród komentarzy zamieszczonych pod konkursowym wpisem/video w okresie (19.09-20.10) właścicielka bloga lub vloga wyłoni zwycięzcę, kierując się kryterium kreatywności i zgodności z zadanym tematem. Następnie prześlę wytypowaną osobę wraz z print screen komentarza na adres konkurs@jantarhair.pl. Po weryfikacji wybranego komentarza przez Jury, blogerka/vlogerka ogłosi  zwycięzcę na swoim blogu/vlogu po akceptacji ze strony Organizatora.

 1. Zgłoszony wpis lub video do konkursu musi spełniać następujące kryteria:

Wpis:

a) Recenzja na temat Odżywki Jantar w nowej plastikowej butelce z aplikatorem w sprayu. Data publikacji w czasie trwania konkursu.

b) Recenzja powinna prezentować  sposób działania, sposób aplikacji, zapach, efekty i własne dodatkowe spostrzeżenia na temat Odżywki Jantar.

c) Recenzja powinna być opatrzona zdjęciami prezentującymi Odżywkę Jantar, ewentualnie sposób użycia, włosy przed i po oraz inne kreatywne ujęcie produktu.

Video

a) Recenzja na temat Odżywki Jantar w nowej plastikowej butelce z aplikatorem w sprayu. Data publikacji w czasie trwania konkursu.

a) Recenzja w postaci video powinna prezentować sposób działania, sposób aplikacji, zapach, efekty i własne dodatkowe spostrzeżenia na temat odżywki Jantar.

 1. Jeżeli przygotowana przez Uczestnika recenzja stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada do ww. odpowiedzi wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że nie narusza ona prawa osób trzecich.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyrazi zgodę na publikację tekstu recenzji lub materiału wideo w całości lub fragmentach przez Organizatora konkursu.
 3. Spośród 13 osób, które zdobędą największą ilość głosów zebranych w aplikacji konkursowej Jury Organizatora wytypuje 3 osoby spełniające kryteria, i nagrodzi autorów oraz wytypowanych przez Zwycięzców Fanów nagrodami opisanymi w § 5 ust. 1 a) b).
 4. Do zadań Komisji (Jury) należy w szczególności:

a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie

b) sprawdzenie czy dany Fan Uczestnika komentujący pytanie pod wpisem/video spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w § 2 ust. 3.

c) wyłonienie zwycięzców Konkursu,

d) przyznanie nagród dla Uczestników i ich Fanów.

 1. Komisja przy ocenie recenzji będzie brała pod uwagę zarówno formę, treść, walory estetyczne oraz kreatywność Uczestników.
 2. 12.   Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik konkursu może zwiększyć swoją szansę na wygraną przez wykonanie wiralowych zadań w Aplikacji, takich jak zapraszanie znajomych do udziału w Aplikacji zgodnie z zasadami, o których aplikacja będzie na bieżąco informować Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia trwania konkursu o minimum 14 dni jeśli w zaplanowanym czasie konkursu ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 80. Organizator poinformuje uczestników o tym fakcie na stronie akcji oraz na Facebooku.
 5. Uczestnik dodając treść recenzji, link i inne materiały o których mowa w §4 ust. 3 lit. c) udziela na rzecz Organizatora bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie  i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie przez Organizatora utworów zawartych w materiale na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami, publiczne odtwarzanie w sieci Internet, w komputerowych sieciach zamkniętych, w systemach VoD, w kinie, w telewizji cyfrowej, satelitarnej, kablowej, łączenie z innymi utworami, opracowywanie, tworzenie modyfikacji, skracanie, dokonywanie dowolnych zmian, kopiowanie dowolnymi technikami, wytwarzanie dowolnej liczby egzemplarzy nośników zawierających utwory, tłumaczenie, wykorzystywanie w celach reklamy oraz marketingu produktów Organizatora oraz osób trzecich wskazanych przez Organizatora, rozpowszechnianie w prasie internetowej oraz drukowanej, na billboardach, wszelkich nośnikach reklamowych dostępnych w miejscach publicznie dla nieograniczonej liczby osób. Organizator na podstawie udzielonej licencji uprawniony jest do korzystania z utworów w tym ich rozpowszechniania bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. Uczestnik zobowiązuje się udzielonej licencji nie wypowiadać przez okres co najmniej 5 lat od chwili jej udzielenia. Jeżeli utwór zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na jego bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przez okres pięciu lat od chwili udostępnienia materiałów Organizatorowi w celach związanych z reklamą oraz marketingiem produktów Organizatora oraz osób trzecich wskazanych przez Organizatora.

§5 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:

a) Nagrody dla Uczestników

1 Miejsce – pobyt dla dwóch osób w hotelu Farmona Business&SPA, ul. Jugowicka 10c, Kraków oraz zestaw kosmetyków Jantar. W zakresie pobytu zwycięzca otrzymuje: 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju dbl, kolacja dla dwojga z butelką wina, dwa zabiegi Hair SPA, dwa zabiegi Amber Lavi.  Nagroda specjalna za pierwsze miejsce:  wywiad w  magazynie InStyle. Wywiad będzie przeprowadzony podczas pobytu zwycięzcy w hotelu Farmona Business&SPA, Organizator zapewnienia makijażystę, fryzjera i fotografa.

2 Miejsce –karta podarunkowa answear.com o wartości 600zł brutto oraz zestaw kosmetyków Jantar.

3 Miejsca - karta podarunkowa answear.com o wartości 400zł brutto oraz zestaw kosmetyków Jantar.

Nagrody dodatkowe - dla 10 osób zestawy kosmetyków Jantar

b) Nagrody dla Fana:

1 miejsce - pobyt dla dwóch osób w hotelu Farmona Business&SPA, ul. Jugowicka 10c, Kraków oraz zestaw kosmetyków Jantar. W zakresie pobytu zwycięzca otrzymuje: 2 noclegi ze śniadaniem w pokoju dbl, kolacja dla dwojga z butelką wina, dwa zabiegi Hair SPA, dwa zabiegi Amber Lavi. 

2 Miejsce – karta podarunkowa answear.com o wartości 600zł brutto oraz zestaw kosmetyków Jantar.

3 Miejsca - karta podarunkowaanswear.com o wartości 400zł brutto oraz zestaw kosmetyków Jantar.

 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.
 2. Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, wyraża nieodwołalnie zgodę na przeznaczenie kwoty odpowiadającej wartości nagrody pieniężnej na poczet zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie pobrany i wpłacony przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 §6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Jury Organizatora nagrodzi osoby, które zdobędą największą liczbę głosów w aplikacji konkursowej.
 2. Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 3 osoby, których recenzje zostały przez Jury ocenione jako najbardziej interesujące i zostaną im przyznane miejsca I-III, oraz 10 osób otrzyma nagrody pocieszenia.
 3. Uczestnicy powinni poinformować swoich Fanów na blogach/vlogach o dodatkowej nagrodzie, która będzie przeznaczona dla jednego z Fanów w sytuacji, gdy Uczestnik zwycięży.
 4. Fan  Uczestnika może wygrać nagrodę w momencie, gdy Uczestnik wygra w konkursie i wybierze Fana spośród opublikowanych pod wpisem/video komentarzy.
 5. Właścicielka bloga lub vloga w pierwszej kolejności prześle wytypowaną osobę wraz z print screen komentarza do dnia 13.11.2016r. na adres konkurs@jantarhair.pl. Po weryfikacji wybranego komentarza przez Jury, blogerka/vlogerka ogłosi  zwycięzcę na swoim blogu/vlogu do dnia 15.11.2016.
 6. Wysyłka nagrody do Fana Uczestnika nastąpi po przesłaniu przez niego adresu wysyłki Fana do dnia 18.11.2016r.
 7. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1. a) oraz wybrać jednego ze swoich fanów, którzy odpowiedzieli na zadany temat pod postem/video i przydzielić tej osobie nagrodę opisaną § 5 ust. 1. b)
 8. Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy ilość głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Komisji (Jury) spośród jej grona.
 9. Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana w dniu 10.11.2016 w formie wpisu w Aplikacji Konkursowej.
 10. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. W odpowiedzi na przesłany e-mail zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 14 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania nagrody.
 12. Osoba, która zdobędzie 1 miejsce jest zobowiązana do zrobienia rezerwacji pobytu w hotelu Farmona Business&SPA u Organizatora z min.  miesięcznym wyprzedzeniem. Rezerwacja nastąpi za pośrednictwem e-maila: konkurs@jantarhair.pl
 13. Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych do wysłania nagrody doręczy Uczestnikowi nagrodę pocztą kurierską.
 14. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 15. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 5, zwycięzca traci prawo do nagrody.
 16. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
 4. Gromadzenie głosów w aplikacji będzie weryfikowane przez Organizatora przez dostępne na rynku narzędzia do analizy danych.
 5. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem Aplikacji, jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na adres Organizatora Konkursu, elektronicznie na adres: konkurs@jantarhair.pl lub w siedzibie Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest click community sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 w Krakowie, wpisana do KRS pod numerem: 0000416255, która będzie na zlecenie Organizatora zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci:

a) akceptacji Polityki Prywatności dostępnej w Aplikacji.

b) oraz zgód potwierdzonych za pomocą zaznaczenia odpowiednich pól w Aplikacji.

 1. Organizator może być wyłącznym zleceniodawcą przetwarzania danych osobowych przez click community sp. z o.o.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§10. BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW.

 1. click community zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego blokowania dostępu do wybranych lub wszystkich aplikacji click apps użytkownikom, którzy naruszają dobre praktyki korzystania z naszych aplikacji. Blokada dostępu może być narzucona na Facebook UID, adres email oraz adres IP. Przez naruszenie dobrych praktyk rozumiemy przede wszystkim:

 

a) używanie kilku kont na portalu Facebook.com przez tą samą osobę (konta fikcyjne).,

b) zapraszanie do udziału w Aplikacjach fikcyjnych kont użytkowników,

c) stosowanie „Botów” symulujących używanie aplikacji przez realnego użytkownika lub działających na zalogowanym koncie realnego użytkownika,

d) umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,

e) stosujących wulgaryzmy, używających treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne, seksistowskich i nieobyczajnych,

f) ingerujących w kod aplikacji lub próbujących w sposób inny niż przewidziany w standardowym działaniu Aplikacji przesyłać dane do serwera i bazy danych.

 1. Click community zastrzega sobie również prawo do trwałego lub czasowego blokowania dostępu użytkownikom bez podawania przyczyny. Ponadto click community zastrzega sobie prawo do usunięcia z rankingu wyników oraz wykluczenia z Aplikacji użytkowników, dla których występuje podejrzenie złamania zasad niniejszego paragrafu i naruszenia dobrych praktyk korzystania z Aplikacji click apps bez konieczności informowania ich o powodzie usunięcia lub blokady.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w Aplikacji konkursowej.
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu.
Trwają obrady jury. Zapraszamy wkrótce.

 

string(1) "0"